Lees voor

Projecten en innovatie

  In de samenwerking met politie, brandweer, GHOR, gemeenten en zelfs onze oosterburen deelt Veiligheidsregio Twente kennis en ervaringen met elkaar, waarbij we altijd op zoek zijn naar nieuwe werkmethoden en technieken. Verdere professionalisering en innovatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing staan bij ons voorop om de veiligheid in Twente te vergroten. Dit doen wij onder andere via onderstaand initiatieven.

  Regionale Toezichtsruimte

  Veiligheidsregio Twente biedt gemeenten de mogelijkheid tot cameratoezicht. Hiervoor is een Regionale Toezichtsruimte (RTR) ingericht. Gemeenten kunnen zowel van structureel als flexibel cameratoezicht gebruik maken. Tijdens uitgaansavonden worden de beelden live uitgelezen door camera-observanten. Op dit moment maken de gemeenten Enschede en Hengelo gebruik van deze dienst. Ook flexibel cameratoezicht tijdens evenementen is mogelijk.
  De RTR staat rechtstreeks in contact met Meldkamer Twente om hulpdiensten zo snel mogelijk te alarmeren. Door het herkennen van incidenten en de betrokkenen, wordt bewijsmateriaal vastgelegd en de pakkans aanzienlijk vergroot.

   

  CO24dak

  CO24dak verbetert de informatievoorziening in de keten

  Van professionals wordt verwacht dat ze samenhangend en doelgericht samenwerken in het veiligheids- en zorgdomein. Daarvoor is actuele, feitelijke en operationele informatie nodig. Veel informatie is verkokerd en versnipperd aanwezig en wordt niet vastgelegd in systemen. CO24dak voorziet erin dat er actuele kennis wordt gedeeld, terwijl tegelijkertijd de administratieve last wordt verplaatst van de professional naar een goed ingerichte backoffice. Daardoor komt er meer en kwalitatief betere informatie bij de professionals terecht.

  Inzet bij de aanpak Verwarde Personen

  Evaluaties van incidenten met verwarde, overlastgevende personen laten vaak zien dat eerder ingrijpen mogelijk was, wanneer de beschikbare informatie vroegtijdig bij elkaar zou zijn gekomen. De Veiligheidsregio Twente nam het initiatief tot CO24dak: Delen Actuele Kennis. Zorg- en veiligheidsprofessionals van de meest uiteenlopende organisaties delen dagelijks actuele feitelijke kennis via een innovatieve backoffice en staan zo een cliënt bij. Door snel actuele informatie met elkaar te delen, weet iedereen die bij een cliënt betrokken is wat er speelt en kan er vroeg worden ingegrepen als het mis dreigt te gaan. De backoffice zorgt er tegelijkertijd voor dat er inzicht in het proces van de ketensamenwerking komt, benodigd voor de regie-functie.

   

  Inzet bij de aanpak van Jeugdgroepen

  De werkwijze van CO24dak wordt ook ingezet bij de aanpak van jeugdgroepen. Inmiddels hebben de Twentse gemeenten Twenterand, Almelo en Haaksbergen gebruik gemaakt van de backoffice zodat in korte tijd een actuele stand van zaken rondom de deelnemers van de jeugdgroepen verzameld kon worden. Die multi-disciplinair samengestelde informatie zorgt ervoor dat gemeenten snel over kunnen gaan tot een integraal plan van aanpak. Ook in die fase volgende wordt CO24dak ingezet. Het biedt een voortdurende monitor die de stand van zaken in de gaten houdt. Op dit moment draait CO24dak op jeugdgroepen in Haaksbergen en Rijssen-Holten.

  Bekijk ook het filmpje over CO24.

   

  Twente Safety Campus

  De Twente Safety Campus is in 2008 ontstaan vanuit een enthousiaste samenwerking voor o.a. een brandweeroefenlocatie op het voormalige Vliegveld Twente. Inmiddels is de Campus dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid. Brandweer, politie, hulpdiensten (GHOR), onderwijs en bedrijfsleven werken met partners als Tactus, Veilig Verkeer Nederland, TNO, RIVM, etc.

  Ook internationaal is de Campus een begrip. Teams uit verschillende Europese landen worden getraind voor grootschalige rampen. In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en bedrijven ontwikkelen we toonaangevende innovatieve concepten. We oefenen in een realistische omgeving met medewerkers en bestuurders van zorgorganisaties op crisissituaties. We leren basisschoolleerlingen en kwetsbare ouderen hoe te handelen in onveilige situaties. Onze inspiratie komt uit de ontwikkelingen in onze omgeving en de maatschappij. We spelen snel in op de actualiteit. Met realistische scenario’s, professioneel onderzoek en belevingsgerichte educatie. 

  10 in Twente

  Aanpak verwarde personen: 10 in Twente

  Het voorkómen en verminderen van escalatie en overlast is belangrijk. Dit kunnen we verbeteren door vroegtijdig signalen te herkennen die agressie en overlast ‘aankondigen’ en beter gebruik te maken van de betrokken partners in de periferie van de doelgroep. We verbeteren in Twente de multi informatiepositie ten aanzien van verwarde personen. Dit, in combinatie met duidelijke afspraken over de regie op de casus (informatie- en interventieknooppunt) kan leiden tot een beter vangnet. Daarbij maken we gebruik van de lokale partners en structuren in combinatie met innovatieve technologie (CO24dak) en de kennis en ervaring die we op regionaal niveau hebben op het gebied van procesbegeleiding. We verbeteren onze informatiepositie door het delen van feitelijke actuele informatie binnen twee speerpunten:

  • Signalering van kansen en bedreigingen op persoonsniveau door kernpartners
  • Procesregie op risicopersonen door de gemeente, casusregie door de GGZ, in combinatie   met een Multi disciplinaire aanpak die gericht is op het voorkomen en verminderen van escalatie.

  Spoorveiligheid

  De kans dat er iets op het spoor gebeurt is klein. Maar wat moet je doen als er een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor gebeurt? Hoe kun je als inwoner een ongeval met gevaarlijke stoffen herkennen? En hoe reageer je zo, dat je jezelf en anderen snel in veiligheid kunt brengen? Deze vragen stonden centraal in de pilot Zelfredzaamheid & Spoorveiligheid in de gemeente Borne.

  Inwoners werken samen mét gemeente aan betere informatievoorziening

  Omdat hulpdiensten niet direct ter plekke zijn, had deze pilot als doel om mensen door middel van een betere informatievoorziening beter in staat te stellen een gevaarlijke situatie snel te herkennen, beoordelen en ernaar te handelen. Het kenmerkende van het project in Borne was, dat samen mét de burgers werd gewerkt aan betere informatievoorziening en handelingsperspectieven, met name in de eerste 15 minuten waarin mensen op zichzelf en elkaar zijn aangewezen. 

  Resultaten in toolkit voor andere gemeenten

  Als afronding van de pilot is een toolkit ontwikkeld waarmee ook de andere Overijsselse gemeenten gebruik kunnen maken van de lessen uit de pilot. Burgemeester Rob Welten heeft donderdag 5 maart namens Veiligheidsregio Twente en de gemeente Borne deze toolkit overhandigd aan gedeputeerde Ineke Bakker van de Provincie Overijssel. De toolkit is gemaakt met Bornse bewoners. Daarom spreekt burgemeester Welten ook liever over samenredzaamheid dan over zelfredzaamheid.

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.