Lees voor

Taken en doelstellingen

  Risicobeheersing

  Veiligheidsregio Twente heeft structureel aandacht voor (on)veiligheid, het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties, en de zorg voor het zo veel mogelijk beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de fysieke veiligheid. Risicobeheersing is ook gericht op het vergroten van het risicobewustzijn bij inwoners en ondernemers door risicocommunicatie. Belangrijk daarin zijn het bieden van een handelingsperspectief en vergroting van de zelfredzaamheid. Veiligheidsregio Twente maakt inzichtelijk hoe de regio Twente omgaat met risico’s, hoe wij ons op deze risico’s voorbereiden en hoe wij samenwerken met partners en andere partijen in de samenleving.

  Inventarisatie en analyse

  De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd. Op basis van de conclusies kan het bestuur van een veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken met betrekking tot risico- en crisisbeheersing. Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio.

   

  Crisisbeheersing

  Crisisbeheersing staat voor de maatregelen en voorzieningen die de overheid treft voor de veiligheid in Nederland. Hierdoor kunnen hulpdiensten snel en effectief hulp bieden en blijven de gevolgen van een crisis voor personen, dieren en/of goederen zoveel mogelijk beperkt. Crisisbeheersing speelt zich af voor, tijdens en na een ramp.

  Flexibel en slagvaardig
  Bij een incident alarmeert de meldkamer verschillende hulpverleners.  Als het incident groter wordt, schakelt de meldkamer meer hulpverleners in. Deze werken bij politie, brandweer, ambulance, maar bijvoorbeeld ook bij gemeenten om opvang te regelen als dat nodig is.

  Om bij een incident snel en slagvaardig te kunnen handelen is de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Twente sinds 1 februari 2017 aangepast. De belangrijkste wijziging is dat op basis van het soort incident de betrokken hulpverleners worden opgeroepen en niet meer standaard de hele crisisorganisatie. Daarnaast is het proces aangepast zodat noodzakelijke informatie sneller onder hulpverleners bekend is en naar inwoners gecommuniceerd kan worden. Daarbij kijken hulpverleners ook wat inwoners zelf al doen en kunnen doen om te helpen.

  Crisisbeheersing is niet alleen een taak van de overheid. Net als bij risicobeheersing geldt dat inwoners en ondernemers veel zelf kunnen doen. De nadruk ligt op het bieden van een handelingsperspectief en het vergroten van de zelfredzaamheid.

  Lees voor meer informatie het regionaal crisisplan. Voor bedrijven met een extra risico zijn rampbestrijdingsplannen beschikbaar.

  Meer informatie over de werkwijze bij incidenten staat in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP).

   

  Evenementenadvisering

  Sinds 2010 is er in Twente een regionale werkwijze ten aanzien van evenementenadvisering. Jaarlijks wordt deze werkwijze geëvalueerd. Alle samenwerkingspartners zijn, met evenementorganisatoren, continue bezig met het verder professionaliseren van de werkwijze om uiteindelijk bij te dragen aan veilige en mooie evenementen in Twente. De manier van samenwerking staat beschreven in de REGIONALE HANDREIKING.

  Het totale proces voor evenementenveiligheid wordt ondersteund door de evenementenapplicatie LiveEvents. Deze applicatie borgt een aantal processtappen, wat de veiligheid ten goede komt.

   

  Visitatie

  Binnen Veiligheidsregio Twente werken we samen aan het bestrijden en voorkomen van rampen en crises. De organisatie is continue in ontwikkeling en verbetert processen waar mogelijk. Dat doen we met Visitatie. Visitatie is een manier om samen met en van elkaar te leren. Binnen Veiligheidsregio Twente, met partners, maar ook daarbuiten. De visitatie geeft ons aandachtspunten die we verder kunnen ontwikkelen. Maar het laat ook zien wat we al goed doen en wat de zogenaamde Twentse pareltjes zijn.

  Landelijk zijn er drie Visitatie-thema’s bepaald:
  Maatschappelijke opdracht  -  Waarom doen we wat we doen?
  Leiderschap en verandervermogen  -  Hoe geeft de VRT richting en hoe inspireert ze medewerkers  en externe partners om te leren en te ontwikkelen?
  Samenwerking  -  Hoe werken we samen binnen de organisatie en met partners.

  Samen met collega’s,  netwerkpartners en externe partijen zoals relaties uit onderwijs en bedrijfsleven nemen we de eigen organisatie en manier van samenwerken onder de loep. In mei 2018 vindt het visitatiebezoek plaats door een commissie met leden uit andere veiligheidsregio’s.

   

  Grensoverschrijdende samenwerking

  Door de geografische ligging grenst een deel van Twente aan Duitsland. De kans is daarom aanwezig dat een calamiteit grensoverschrijdende effecten heeft. Door goede afstemming en afspraken weten de verschillende partijen elkaar te vinden en kan er in geval van een crisis snel gehandeld worden, ongeacht een eventuele landsgrens.

   

  Planvorming

  Eén van de taken voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten is (multidisciplinaire) planvorming. Dit zijn bijvoorbeeld het beleidsplan, het risicoprofiel, het crisisplan en de rampbestrijdingsplannen.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.