Lees voor

Privacy Verklaring

Voor bezoekers van websites van Veiligheidsregio Twente
Veiligheidsregio Twente ontsluit informatie via de websites
www.veiligheidsregiotwente.nl
www.ghortwente.nl
www.crisistwente.nl


Om deze sites doelmatig te laten functioneren is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt in en door de websites. Hieronder volgt een beschrijving van welke gegevens voor welke doeleinden worden verwerkt.


Persoonsgegevens
Veiligheidsregio Twente is verantwoordelijk voor het verwerken en delen van persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van websites. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. De volgende persoonsgegevens worden door websites van Veiligheidsregio Twente verwerkt:

Cookies:
IP-adres van de bezoeker

Gegevens die u kunt invullen in contactformulieren:
Uw naam
Uw organisatie
Uw e-mailadres
Gegevens die u invult onder “Uw bericht”

Doel
De genoemde persoonsgegevens worden verwerkt met als doel(en):

  • Het technisch in stand houden en verbeteren van de websites van Veiligheidsregio Twente
  • Het mogelijk maken van communicatie met bezoekers via de websites van Veiligheidsregio Twente

Buiten deze doelstelling zal Veiligheidsregio Twente zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verwerken of aan derden verstrekken, tenzij hiertoe verplicht op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Verwerkingsgrondslag
De grondslag voor de verwerking ligt in de uitvoering van een taak in het kader van de Wet veiligheidsregio’s en het algemeen belang.

Zorgplicht
Veiligheidsregio Twente draagt de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens om te gaan. Uw privacy is bij het ontwerp, de inrichting en de instandhouding van de websites prioriteit, Veiligheidsregio Twente blijft hier ook intern op toezien. U kunt zelf ook bijdragen aan uw privacy en die van anderen door zorgvuldig te kiezen welke gegevens u in het contactformulier invult.

Bewaring
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het hierboven omschreven doel, tenzij vanwege wettelijke bewaarplicht andere termijnen gelden.

Recht op inzage en correctie
U heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, inzage te verlangen in de gegevens die over u gaan. Inzage kan worden aangevraagd via servicedesk@vrtwente.nl. Indien bij inzage blijkt dat informatie over u niet compleet of correct is dan zal onverwijld actie worden ondernomen om dit te corrigeren.

Tenslotte
Heeft u de indruk dat uw privacy, of die van anderen, niet goed (genoeg) wordt gerespecteerd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met servicedesk@vrtwente.nl of 088 - 256 7777 (kies optie 1).

Disclaimer
Afhankelijk van de browser die u gebruikt om de websites te bezoeken is het mogelijk dat, vanwege uw persoonlijke instellingen, door uw browser gegevens van of over u worden verzameld en doorgegeven aan derden. Dit is voor de websites van Veiligheidsregio Twente niet noodzakelijk, daarom raden wij u aan de privacy instellingen op uw computer/toestel en de voorwaarden van het besturingssysteem van uw mobiele device goed na te lopen en in te stellen. Voor deze instellingen draagt u zelf volledige verantwoordelijkheid, Veiligheidsregio Twente aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor onjuiste instellingen en/of schade, ongeacht of deze schade materieel of immaterieel van aard is.

Terug naar boven

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.