Opvang vluchtelingen

Veiligheidsregio Twente ondersteunt en coördineert sinds maart 2022 de gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Sinds juli 2022 is daar de crisisnoodopvang voor asielzoekers bijgekomen. 

Rol Veiligheidsregio Twente

De gemeenten staan aan de lat om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de opvang van zowel Oekraïense vluchtelingen als asielzoekers. Zij hebben daarbij behoefte aan ondersteuning en coördinatie. Veiligheidsregio Twentse voorziet hierin. Daarnaast coördineert de veiligheidsregio de plaatsing van vluchtelingen via het het Twents Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding (TVCS).

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder een aantal veel gestelde vragen en antwoorden rond de opvang van vluchtelingen in Twente:

Vluchtelingen uit Oekraïne

Waarom vangen we in Twente vluchtelingen uit Oekraïne op?

In Twente hebben we zo’n 2.700 plekken voor Oekraïners die gevlucht zijn voor de oorlog in hun land. De opvang wordt georganiseerd door gemeenten in Twente. Veiligheidsregio Twente verzorgt de coördinatie. In Twente hebben we vanuit het Rijk de opdracht om 2.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Daarbovenop geldt een extra inspanningsverplichting van 1.604 plekken.

Wat houdt het woord inspanningsverplichting in?

Bij een inspanningsverplichting verplicht een partij zich in te zetten/in te spannen om een bepaald resultaat te behalen, zonder dit resultaat te garanderen. In Twente kijken gemeenten nog steeds naar de mogelijkheden om nieuwe opvangplekken te realiseren die beschikbaar zijn als onderkomen voor Oekraïense vluchtelingen.

Crisisnoodopvang

Wat houdt crisisnoodopvang in Twente in?

In Twente hebben we ook crisisnoodopvang van asielzoekers. Het gaat daarbij om een tijdelijke crisisopvang om de problemen in Ter Apel op te lossen. Bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel moesten vluchtelingen in de zomer van 2022 meerdere keren noodgedwongen buiten slapen, waaronder kinderen en kwetsbare ouderen. Dat komt omdat er in de reguliere asielzoekerscentra niet genoeg plek is. Dat heeft meerdere oorzaken, bijvoorbeeld capaciteitsproblemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een hogere instroom van vluchtelingen dan verwacht en minder vluchtelingen die uitstromen door een tekort aan woningen. Met crisisnoodopvang verzorgen gemeenten in Twente tijdelijk extra plekken totdat de problemen in de asielketen opgelost zijn.

Hoeveel plekken voor crisisnoodopvang in Twente zijn er?

De crisisnoodopvang in Twente is verdeeld over de Twentse gemeenten. Er zijn circa tien locaties. De gemeente organiseert de opvang en Veiligheidsregio Twente coördineert deze opvang en de plaatsing van mensen. Er worden op dit moment zo’n 330 vluchtelingen opgevangen. Het gaat hierbij om sobere en tijdelijke opvanglocaties in hotels, chalets en leegstaande panden. De opdracht vanuit het Rijk was om 225 plekken voor drie maanden te realiseren. Later kwam daar een inspanningsverzoek bij van het verdubbelen van die 225 en verlenging van de periode.

In Twente ligt de focus niet op verdubbeling en verlenging. Waarom niet? We willen de opvang van vluchtelingen graag duurzaam en humaan regelen op een structurele manier. Crisisnoodopvang biedt dat niet. Vandaar dat we de focus leggen op het huisvesten van statushouders, zodat er ruimte ontstaat in bestaande asielzoekerscentra voor nieuwe vluchtelingen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om het aantal reguliere opvangplekken voor asielzoekers te vergroten, zoals de staatssecretaris en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben verzocht via de provincies.

Statushouders

Hoe gaat het in Twente met het huisvesten van statushouders?

Momenteel verblijven in Nederland meer dan 15.000 statushouders in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij houden daarbij plekken bezet van nieuwe asielzoekers die Nederland binnenkomen. Gemeenten in Twente moeten in de eerste helft van 2023 met elkaar 764 statushouders huisvesten. De huisvesting van statushouders is een lastige taak voor gemeenten door de huidige woningmarkt waar woningen schaars zijn. 

Wat doet de Veiligheidsregio Twente op het gebied van statushouders?

Elke gemeente heeft een aantal statushouders toegewezen gekregen. Veiligheidsregio Twente inventariseert hoe het gaat met het huisvesten van statushouders en of er tussentijdse oplossingen nodig zijn om de aantallen die nodig zijn te behalen.