GHOR Twente

Tijdens een crisis leveren verschillende organisaties geneeskundige zorg. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, de ambulancedienst en huisartsen. Het is belangrijk om in crisissituaties het werk van al die organisaties goed op elkaar af te stemmen. Dat is de taak van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

Tijdens rampen en crises

Tijdens grote ongevallen en rampen coördineert de GHOR de samenwerking binnen de witte keten. Daarnaast is de GHOR tijdens een ramp of crisis het aanspreekpunt voor het openbaar bestuur en voor de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg.

Voorbereiding op rampen en crises

Wanneer er géén sprake is van een ramp of crisis werkt de GHOR door advisering en informatievoorziening aan een goede voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening tijdens een crisis. Een voorbeeld hiervan is het opstellen en het oefenen van plannen en procedures die nodig zijn tijdens een crisis en advisering bij evenementen aanvragen. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf. Hierdoor kan de gezondheidszorg, meteen wanneer dat nodig is, opschalen naar grootschalige hulpverlening. De GHOR maakt afspraken met de verschillende geneeskundige hulpverleningsorganisaties over hun rol bij crises en adviseert hen over risico- en crisisbeheersing.

Nieuwe risico’s en dreigingen

De complexiteit van de samenleving neemt toe, met nieuwe risico’s en dreigingen tot gevolg. De GHOR past haar aanpak en strategieën hierop aan. De laatste jaren heeft de GHOR bijvoorbeeld meer aandacht voor crises met domino-effecten die in toenemende mate voor maatschappelijke onrust zorgen. Zo zijn er meer ontwikkelingen zoals infectieziekten, maatschappelijke onrust of ‘ongekende’ crises waar nog geen draaiboeken voor zijn.

Een GHOR-bureau in elke veiligheidsregio In totaal zijn er 25 GHOR-bureaus in Nederland, in elke veiligheidsregio één. De wettelijke taken van de GHOR zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De GHOR staat onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die ook directeur is van de GGD.

Meer weten over GHOR Twente? Ga dan naar www.ghortwente.nl of klik hieronder op het GHOR logo. 

GHOR Animatiefilm

Medewerker in beeld

“Wat ik belangrijk vind, is de verbinding met onze ketenpartners en wat wij kunnen bijdragen aan goede voorbereiding op rampen en crises. De GHOR is weliswaar een kleine organisatie met een klein team, maar bestaat uit zeer enthousiaste mensen die als doel hebben om zorg, veiligheid en openbaar bestuur met elkaar te verbinden. We zijn een echte netwerkorganisatie.”

Frank Polman, vakspecialist Opleiden, Trainen, Oefenen bij GHOR Twente

Frank Polman