De werkdag van...

Katleen Horck-Brummelhuis - Kwartiermaker Zorg, Veiligheid en Straf

In deze rubriek laten we verschillende collega’s van Veiligheidsregio Twente aan het woord over hun werk. Zo willen we graag laten zien wat we als veiligheidsregio allemaal doen. Dit keer geeft Katleen Horck-Brummelhuis, kwartiermaker, een inkijk in haar week. 

Mijn naam is Katleen Horck-Brummelhuis. Als kwartiermaker Zorg, Veiligheid en Straf ben ik een bruggenbouwer en aanjager van (door)ontwikkelingen in de regio Twente. In Twente is er een samenwerking op het gebied van Zorg, Veiligheid en Straf (ZVS) als verbindende factor tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein. Bij deze samenwerking zijn een groot aantal partners betrokken die werkzaam zijn op het raakvlak van zorg en veiligheid in een stuurgroep, expertgroep en inhoudelijke themagroepen.

8.15 uur

Ik start mijn werkdag vandaag vanuit huis omdat ik vandaag voor twee afspraken in Almelo moet zijn. Na een eerder overleg tussen het Zorg- en Veiligheidshuis Twente en de gemeente Enschede, stel ik een notitie bij over het gebruik van gegevens uit de Basisregistratie Personen. Het Zorg en Veiligheidscasuïstiek heeft actuele gegevens nodig voor het in behandeling nemen van complexe Zorg en Veiligheidscasustiek. Met de notitie werken we een oplossing uit en beschrijven we hoe we verschillende betrokkenen hierin meenemen. Ik werk nog wat mails bij uit mijn inbox, lees de nagekomen stukken voor de vergadering diezelfde middag en sluit daarna de laptop af.

9.15 uur

Ik reis naar Almelo voor een werkbezoek aan Transfore (onderdeel van de Dimencegroep). Ik ben uitgenodigd naar aanleiding van een online kennismaking en wordt samen met de beleidsadviseur Zorg en Veiligheid van de gemeente Enschede hartelijk ontvangen. Vanuit mijn rol als kwartiermaker Zorg, Veiligheid en Straf is het belangrijk om de partners in het netwerk goed te kennen. Transfore is dé aanbieder in Oost-Nederland van forensische zorg. Transfore behandelt patiënten met dreigend gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag en draagt zo bij aan een veilige samenleving. De organisatie kent verschillende ambulante en opname voorzieningen. Tijdens het open gesprek kwamen ook dilemma’s aan bod zoals plekken voor uitstroom na behandeling door Transfore.

Als afsluiting van het werkbezoek bezochten we de Forensisch Psychiatrische Afdeling welke ook in het gebouw Westerdok gevestigd is. 

12.30 uur

Het gebouw waarin we ontvangen zijn voor het werkbezoek nodigt uit om nog te blijven voor lunch; Westerdok is fraai vormgegeven. Hier overbrug ik ook de tijd tot mijn volgende afspraak. Een prima werkplek voor een paar uurtjes. Ik lever de teksten en afbeeldingen aan voor de tweede nieuwsbrief Zorg, Veiligheid en Straf. Eén van de opdrachten van de kwartiermaker is om te werken aan de zichtbaarheid in de regio. Na iedere stuurgroepvergadering volgt daarom vanaf 2024 een nieuwsbrief aan betrokkenen en geïnteresseerden. Voor de tekstuele redactie en fraaie opmaak krijg ik gelukkig ondersteuning van een communicatieadviseur. 

Ook bereid ik een periodiek bestuurlijk afstemmingsoverleg rondom verplichte geestelijke gezondheidszorg voor. Op 3 april willen we in een themagedeelte aan de hand van een complexe casus in gesprek over kwaliteit, verantwoordelijkheden en doorbraken. De procesbegeleider die het themagedeelte begeleid stuur ik het programma en de casus. Daarnaast pas ik de agenda aan en stuur die naar de voorzitter voor akkoord.

14.30 uur

Ik stap in de auto om vanuit het centrum van Almelo naar het Huis van Herstel te rijden. Het Huis van Herstel is voor gedetineerde mannen met complexe problematiek in de laatste fase van detentie. In het Huis van Herstel vergadert de themagroep 'Doorzorg ex-detentie' over de voortgang van hun plan van aanpak. Deze themagroep is één van de 5 themagroepen onder stuur- en expertgroep Zorg, Veiligheid en Straf. Het is voor mij belangrijk om de voortgang te volgen en verbinding te leggen met andere thema’s en ontwikkelingen. Op de agenda staat onder andere de bespreking van uitkomsten op een uitvraag onder gemeenten over de inzet van gelden voor nazorg van ex-gedetineerden, actualisatie van het werkproces vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen en voortgang op het plan van aanpak Huis van herstel. Een energiek gezelschap en een grote drive onderling om stappen vooruit te zetten op dit onderwerp. 

Na afloop van de vergadering agendeer ik een aantal acties voor de komende weken en stuur ik nog een mail naar de themaleider Onbegrepen Gedrag op basis van het gesprek die ochtend bij Transfore.

17.15 uur

Ik stap om 17.15 uur met een voldaan gevoel over deze werkdag weer in de auto. Het werkveld ZVS is complex maar uitdagend. En alle mensen die ik vandaag heb ontmoet, dragen met een fijne energie bij aan een veiliger Twente!