Twente krijgt subsidie voor versterking hulp aan inwoners met onbegrepen gedrag

Om sneller passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners met onbegrepen gedrag ontvangen samenwerkende organisaties in Twente op het gebied van zorg en veiligheid een miljoen subsidie van ZonMw. De samenwerking moet er ook voor zorgen dat het aantal situaties waarin onbegrepen gedrag leidt tot veiligheidsrisico’s, overlast en/of uitsluiting afneemt. Onbegrepen gedrag kan voortkomen uit GGZ-problematiek maar ook uit een verstandelijke beperking, verslaving, gedragsproblematiek of een combinatie van (complexe) problematiek. De subsidie is onderdeel van geld dat beschikbaar is voor domeinoverstijgende samenwerking binnen veiligheidsregio’s en hotspots in Nederland.

Over de samenwerking Zorg, Veiligheid & Straf

Dit bericht is afkomstig van de samenwerking op het gebied van Zorg, Veiligheid en Straf (ZVS) als verbindende factor tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein. Bij deze samenwerking zijn een groot aantal partners betrokken die werkzaam zijn op het raakvlak van zorg en veiligheid, waaronder GGZ-organisaties, GGD, politie, OM, reclassering, Raad van Kinderbescherming, Zorg en Veiligheidshuis en gemeenten.

Beeldmerk ZVS Twente

Eugène van Mierlo, wethouder in Almelo en portefeuillehouder Onbegrepen Gedrag in Twente: ‘We kennen in Twente zowel lokaal als regionaal een stevige samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid. Hierdoor zijn zowel in de dorpen als de steden gezamenlijke voorzieningen beschikbaar  voor deze hulpvragen. De subsidie willen we inzetten om enerzijds de samenwerking verder te versterken. En anderzijds kunnen we er met dit geld voor zorgen dat mensen sneller met de juiste zorg en door de juiste partner geholpen worden.’’

Uitbreiding streettriage

Zo zal een deel van het geld gebruikt worden om te onderzoeken hoe streettriage in Twente verder versterkt kan worden. Bij streettriage gaan een ggz-verpleegkundige en een politieagent samen naar een zogenaamde e33-melding (persoon met verward gedrag) en kijken of er sprake is van een lichamelijk, psychiatrisch, justitieel (strafrechtelijk) of psychosociaal probleem. Ook bepalen ze samen welke hulp er op dat moment nodig is. Deze samenwerking voorkomt dat mensen op de verkeerde plekken terecht komen en lang moeten wachten op goede vervolgzorg, bijvoorbeeld door een onnodig verblijf op het politiebureau of het wachten op een beoordeling door de crisisdienst.

Deze werkwijze wordt door de partners in Twente als succesvol ervaren. Met het versterkingsgeld wordt onderzocht of er uitbreiding mogelijk is in de tijden dat streettriage beschikbaar is en hoe de opvolging van een melding verder geoptimaliseerd kan worden.

Snelle opvolging bij Meldpunt zorgwekkend gedrag

Met de regionale projectgelden gaan partijen ook kijken naar het vervolg op de niet-acute politiezorgmeldingen. Politiemedewerkers melden zorgen over mensen met onbegrepen gedrag rechtstreeks bij het regionale meldpunt zorgwekkend gedrag. Een actieonderzoek moet zicht krijgen op het aantal meldingen dat structureel binnenkomt en wat de beste opvolging is. Onder andere met behulp van ervaringsdeskundigen wordt onderzocht op welke wijze er bij een melding (waar nodig) snelle, passende actie ondernomen kan worden.

Succesvol terugkeren in maatschappij na verplichte GGZ

Een derde project waar in Twente aan gewerkt gaat worden is een goede terugkeer naar huis na een opname in een ggz-instelling. Als aan iemand verplichte zorg wordt opgelegd, gaat dat altijd samen met inspanningen om de persoon weer aan het maatschappelijke leven te laten deelnemen. Met het subsidiegeld wordt onderzocht op welke manier het beste invulling gegeven kan worden aan dit ‘wederkerigheidsprincipe’ (het weer kunnen deelnemen in de maatschappij). De aanbevelingen uit dit onderzoek moeten leiden tot een advies aan gemeenten en zorgorganisaties. Daarna kan een werkwijze worden vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de inzet van ervaringsdeskundigen.

Jan Pierik, burgemeester gemeente Borne en portefeuillehouder Onbegrepen Gedrag in Twente: ‘’Goed nieuws dat we, mede door deze toegekende subsidie, onze Twentse samenwerking verder kunnen versterken. Zo is de samenwerking op het gebied van streettriage in onze regio een mooi voorbeeld waar we met elkaar trots op mogen zijn. Uiteindelijk hebben we met elkaar een grote verantwoordelijkheid in passende hulp voor inwoners die dat nodig hebben en tegelijkertijd een veilige en leefbare omgeving.’’