Twentse gemeenten verstevigen de gezamenlijke aanpak van zorgfraude

Vanmiddag hebben de wethouders van de Twentse gemeenten hun handtekening gezet onder de Versterkte Aanpak van Zorgfraude in Twente*. Hiermee onderstrepen ze nogmaals het belang van de aandacht voor het voorkomen en aanpakken van zorgfraude. In de aanpak wordt gewerkt aan het fraudebestendig maken van onder meer de inkoop van zorg en het persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast is er aandacht voor regionale handhaving. Sommige maatregelen uit de versterkte aanpak bestaan al, maar worden verbeterd. Andere maatregelen zijn nieuw en moeten verkend worden.

*De wethouder van Borne was vandaag helaas niet aanwezig. Hij zal de versterkte aanpak op een later moment ondertekenen. 

Ondertekening versterkte aanpak zorgfraude

Bij de meeste zorgaanbieders staat de cliënt gelukkig op één, maar helaas wordt ook misbruik gemaakt van kwetsbare personen die de zorg hard nodig hebben. Denk aan de inzet van slecht gekwalificeerd personeel, onvoldoende aanbod van dagbesteding, maar ook het gebruiken van kwetsbare inwoners voor criminele activiteiten. Steeds vaker zien gemeenten en andere instanties dat zorg en criminaliteit samen gaan. “Het net rond onbetrouwbare zorgaanbieders begint zich in Twente steeds beter te sluiten”, geeft Eugène van Mierlo aan. Van Mierlo is regionaal portefeuillehouder voor de aanpak van zorgfraude en wethouder van Almelo. Hij benadrukt het belang van samenwerking. “Zodat zorgfraudeurs die in de ene gemeente geen contract krijgen, niet alsnog aan het werk kunnen in een andere gemeente. In Twente maken we ons er sterk voor dat zorggeld ook echt terecht komt in de zorg.”  

Misbruik publiek geld

Bij zorgfraude en -criminaliteit wordt misbruik gemaakt van publiek geld. In 2020 besteedden de samenwerkende Twentse gemeenten 300 miljoen euro aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Schattingen laten zien dat het fraudepercentage tussen de 1 en 5 procent ligt. Dat betekent dat er in Twente van alle zorgbudget 3 tot 15 miljoen euro niet aan de juiste zorg besteed wordt.  Dat is onacceptabel. 

Maatregelen zorgfraude

De Twentse gemeenten treffen, samen met partners, extra maatregelen. Deze bestaan uit een nieuwe screening voor inkoop van zorg, een handreiking voor actualisering van PGB-beleid, maar ook workshops aan studenten in de zorgopleiding over hoe zij misbruik van zorg en fraude kunnen herkennen en wat zij er tegen kunnen doen. Elke gemeente zal op zijn eigen manier de middelen inzetten.

Proeftuin

Onderdeel van de versterkte aanpak is de landelijke Proeftuin Aanpak Zorgfraude. Twente ontwikkelt hierin, samen met regio Hart van Brabant en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), hoe zorgfraude het meest effectief kan worden aangepakt. De Proeftuin wordt gesubsidieerd met 1,6 miljoen euro door het ministerie van VWS en geeft ruimte om te testen met vernieuwende werkwijzen en fieldlabs. De beste oplossingen worden via de VNG landelijk gedeeld om daarmee te komen tot een standaard aanpak van zorgfraude binnen zoveel mogelijk Nederlandse gemeenten. 

Ketenpartners

In de aanpak tegen zorgfraude werken de Twentse gemeenten samen met verschillende partners, namelijk: Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)-Oost Nederland, Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), Veiligheidsregio Twente, OZJT/Samen14, politie, openbaar ministerie (OM), Belastingdienst, Sociale Recherche Twente, Menzis, UWV, Informatieknooppunt Zorgfraude, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Saxion Hogeschool en het ROC van Twente.

Meld (vermoedens) van fraude

Mensen die vermoeden dat er bij het verlenen van zorg iets niet in orde is, kunnen contact opnemen met hun gemeente. Wanneer mensen liever anoniem een melding willen doen, kan dat via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) op www.nza.nl/meldpunt.