Platform Integrale Veiligheidszorg

Het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) werkt sinds 2008 aan het verhogen van de veiligheid en de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit en overlast binnen Twente.

Het Platform IVZ bestaat uit de 14 gemeentelijke veiligheidscoördinatoren en vertegenwoordigers van haar veiligheidspartners; politie, Openbaar Ministerie, het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC), Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVHT), Veiligheidsregio Twente (VRT), brandweer en de zorgkolom (OZJT).

Waarom is er Platform IVZ

Op verzoek van het districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) is het Platform IVZ ingesteld. Er is een sterke bestuurlijke behoefte om niet alleen op politievraagstukken samen te werken, maar ook op de overige onderdelen van het brede veiligheidsdomein. De veiligheidscoördinatoren binnen het Platform IVZ werken samen met als doel:

  • Het veilig houden van Twente (criminaliteit, overlast en zorg)
  • Het delen van kennis, ervaring en expertise.
  • Het creëren van slagkracht en effectiviteit.
  • Het gezamenlijk verwerven van subsidies.
  • Het optreden als één georganiseerde overheid tegen criminaliteit en het voorkomen van verplaatsingseffecten.
  • Het opereren als één netwerk binnen Twente (politie en OM)
  • Het anticiperen op veiligheidsontwikkelingen
  • Het integraal adviseren van het bestuur in het districtelijk Veiligheidsoverleg DVO).

Hoe werkt het Platform IVZ samen?

Op basis van de gemeentelijke lokale veiligheidsplannen en de (politie) jaarplannen van de vijf basisteams in het district Twente wordt er een gezamenlijke regionale veiligheidsagenda bestuurlijk vastgesteld waar de focus op komt te liggen voor de komende periode. Het Platform IVZ wordt volledig gefinancierd door de 14 Twentse gemeenten. In een dienstverleningsovereenkomst zijn de taken, werkwijze, ondersteuning en financiering van het Platform IVZ vastgelegd.

Veiligheidsregio Twente treedt daarbij als gastheer op voor de borging en het werkgeverschap van het Platform IVZ. Het Platform IVZ werkt uitsluitend op aangeven en goedkeuring van het bestuur (DVO) met een nadrukkelijke relatie naar de lokale gezagsdriehoeken. Voor ieder veiligheidsthema is een bestuurlijk portefeuillehouder aangewezen binnen het DVO en wordt deze ambtelijk ondersteund door een projectleider met een expertgroep samengesteld uit professionals. De overkoepelende coördinatie over alle projecten en taken is belegd bij drie regio-coördinatoren.