Politie Oost-Nederland

Binnen Oost-Nederland zijn er vijf politiedistricten. Twente is één van deze districten, bestaande uit 14 gemeenten, 5 basisteams en de districtsrecherche.

Over Politie Oost-Nederland

Met zo’n zevenduizend medewerkers zet Politie Oost-Nederland zich in voor een effectieve aanpak van onveiligheid in de samenleving en het creëren van een sterk veiligheidsgevoel en vertrouwen van de burger in de personen en instanties die verantwoordelijkheid dragen voor een veilige leefomgeving.

De ambities en prioriteiten voor Oost-Nederland zijn bepaald in de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland en het meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland. Belangrijke prioriteiten zijn op dit moment onder andere de aanpak van ondermijning en cybercrime.

Vanuit de gebiedsgebonden politiezorg maakt Politie Oost-Nederland zich samen met de gemeenten, het Openbaar Ministerie, maar vooral ook met burgers, ondernemers en andere partners sterk voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is een belangrijke taak van de politie, die zij gebiedsgebonden, contextgedreven en probleemgericht invullen.

De politie vervult daarnaast een belangrijke rol in het signaleren van problemen in de wijk en brengt daarover advies uit aan de (keten)partners. Wijkteams vormen daarin de bouwstenen van ieder basisteam.